Family Meal For 2

$27.50

Cơm Phần 2 Người
GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT Lotus, Shrimp, Pork Salad
CANH CHUA CÁ Mekon Catfish Soup
CÁ KHO TỘ Shimmered Fish